FORSIDE
DIN KURV0,00 DKK0
Hjælp

0

Emanuels Eco Store - oekologisk modetøj, design og pleje

Bæredygtigt design - Emanuels Eco Guide

Bæredygtigt design er er for os et design der hjælper til at nedbringe forbrugs negative effekt på mennesker og miljø. Vores valg af designerprodukter er, først og fremmest, begrundet i et produkts gode design, kvalitet og funktion. En grundforudsætning for ethvert forbrugsgode, i vores optik. Hvis design, kvalitet og funktion ikke er på plads bliver produktet ellers for hurtigt reduceret til skrald til skade for miljø og mennesker. Det vil sige at når grundforudsætningerne er på plads kan vi begynde at koncentrere os om råmaterialer, produktion, transport og livscyklus, der godt design på et højere plan.

Formålet er ikke at levere en detaljeret analyse af vores produkters samlede miljømæssige og menneskelige konsekvenser ved produktion, forbrug, afskaffelse osv, men derimod en balanceret tilgang, hvor vi gør det så godt vi kan inden for de rammer som der nu en gang er, og hvor vi hele tiden presser på for forbedringer 

Hvad er bæredygtig forbrug for os?

Emanuels sigter mod at fremme forbrug der:
»      Minimerer miljøpåvirkning, CO2-udledning og overforbrug
»      Bidrager til ansvarlig bortskaffelse af gamle produkter
»      Sætter miljø- og arbejdshensyn højt
 
Vi mener at det gode design, kvalitet og funktion ikke kan ses bort fra. Dvs. et produkt der alene opfylder nogle øko kriterier kan på ingen måde retfærdiggøres som bæredygtige på længere sigt, for hvorfor er det der? hvordan biddrager livscyklussen på længere sigt til at minimere trækket på jordens ressourcer? Et produkt skal opfylde et behov, løse en funktion, kunne holde og ikke være så tilstrækkelig grimt at man må skille sig af med det. Når design, kvalitet og funktion er i orden først derefter kan vi begynde at tænke på øko kriterier.

Emanuels mission er at finde de bedste løsninger inden for vugge-til-vugge produktudvikling, grøn kemi, øko rationalitet, lokal produktion og CO2-neutral produktion. Hensynet til design og funktion er også i fokus, fordi det er afgørende for produktets levetid

Ofte er sidegevinsten ved miljøvenlige og bæredygtige produkter at de er økologiske eller Fair Trade baserede. En anden kæmpestor gevinst at der altid er færre eller ingen skadelige kemikalier, til gavn for vores egen og vores børns sundhed
 

Hvorfor miljøvenligt forbrug?

Miljøvenligt forbrug mindsker:
»      Den skadelige effekt på de naturlige økosystemer
»      Sundhedsrisikoen ved brugen af produkter
»      CO2 udledning og dermed klimaforandringer
 
Når et produkts levetid er forbi, er ansvarlig bortskaffelse ligeså vigtig som nyerhvervelsen. Alternativet er stigende mængder affald på lossepladser, affaldseksport og affaldsforbrænding, der bl.a. bidrager til forurening af jorden, udledning af CO2 og giftige afbrændingsgasser
 

Produktanalyse

Vores overordnede produktanalyse baseres på en spørgeguide som udformes omkring seks temaer:
#1 – Råmaterialer og produktion
#2 – Produktets efterliv
#3 – Energibesparelse eller -produktion
#4 – Miljøvenlige certifikater
#5 – Emballage
#6 – Transport

Vi sammenfatter resultaterne af produktanalysen i en Eco Guide for hvert enkelt produkt

#1 Råmaterialer og produktion

Overordnede miljømæssige betænkeligheder:
Brugen af materialer og deres bearbejdelse ved produktionen interagerer ofte negativt med miljøet. Den omfattende anvendelse af kulbrinte i produktionsprocessen – både i gasform (naturgas) og flydende form (olier) – forårsager særligt omfattende skade på miljøet. Kulbrinte bidrager som forbrændingsprodukt, og sammen med kvælstofilter, bliver dette særligt forurenede og CO2 udledende (drivhusgas). Dette skader:
»      Beboelsesområder og naturen
»      Udledning af drivhusgasser bidrager til den globale opvarmning
»      Regionale luftforureningsproblemer som syreregn og skovødelæggelse
»      Jord- og vandforurening
»      Lokal luftforurening truer folkesundheden, dyre- og plantelivet

Der er forskellige konsekvenser for miljøet afhængigt af materialebrug. De typiske grundmaterialer; plastik, træ, tekstil og metal, har følgende miljømæssige konsekvenser:

Plastik – Plasttype og kombinationen af tilsatte kemikalier er afgørende for afgivelsen af miljøskadelige biprodukter, nedbrydelighed. Plastik består af råolie og tærer derfor på jordens ressourcer. Det meste plastik er, med andre ord, ressourcekrævende at fremstille, svært at nedbryde og potentielt stærk forurenende både i produktion og efterliv

Træ – Trædyrkning og hvilken slags maling der er anvendt, har indflydelse på flere niveauer. Man kan sikre sig at der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan reproducere naturligt. Skovødelæggelse kan medføre tab af planter, dyr og mikroorganismer. Skoven er ligeledes med til holde luften ren. Gå efter Forrest Stewardship Council (FSC-mærket) som sikre omtanke for dyr, mennesker og natur fra de nordiske nåleskove til tropiske regnskov. Maling kan indeholde sundhedsskadelige og hormonforstyrrende stoffer for mennesker. Overskydende malingen smides ofte ud, og det betyder miljøforurening. Gå efter vandbaseret maling
  
Tekstiler – Landbrug og hvilke farvestoffer der er tilføjet står overfor mange af de samme miljømæssige betænkeligheder som ved træ. Ved landbrug bruges der ofte sprøjtemidler som skader jord og vand. Man bør her ligeledes være opmærksom på ikke at dyrke rovdrift på de naturlige ressourcer. Farverstoffer kan indeholde særligt giftige kemikalier

Metaller – Mindedrift, malmproduktion og metallurgiske aktiviteter. Mindedrift forurener vandet og ødelægger jorden og naturen. Aluminium er særligt ressourcekrævende at fremstille og er rigtigt lang tid om at nedbrydes. Derimod kan aluminiums lange leve tid også være en fordel - det fordre at forbrugeren beholder varen eller sikre ansvarlig genbrug  

Vi ønsker at informere forbrugeren om hvad produktet indeholder og hvilken produktionsproces produktet har gennemlevet. Produkter der er produceret med kun de absolut nødvendige ressourcer, genbrugs- og biologisk nedbrydelige materialer, mindst muligt brug af kemikalier og mindst muligt CO2-udledning belaster miljøet mindst muligt. Kort sagt, vi går efter produkter der er produceret med respekt for miljøet!

Vi spørger vores leverandører om:
Brug af materialer, brug af kemikalier, brug af genbrugsmaterialer og initiativer til at spare på energi eller råstoffer, under produktionsprocessen

#2 Produktets efterliv

Overordnede miljøbetænkeligheder:
Hvad sker der med et produkt når dets levetid er forbi? Dette er relevant for vurderingen af et produkts samlede miljøpåvirkning. De mest velkendte former for miljøvenlig afskaffelse af ubrugelige produkter inkluderer nedbrydelse eller genbrug

Selvom et produkt er relativt miljøvenligt, så er der stadig en del ulemper. Den miljømæssige konsekvens af nedbrydeligt plastik er endnu ikke fuldt belyst, og at omdanne gamle produkter til nye produkter (produkter designet med genbrug for øje), kan være særligt ressourcekrævende med hensyn til energi, råstoffer, tilsætningsstoffer m.m.

Ydermere er det langt fra tilfældet, at produktets samtlige dele vender tilbage til det naturlige økosystem gennem biologisk nedbrydning eller bliver genbrugt i det uendelige. Lukkede kredsløbs nedbrydningsprogrammer forsøger at håndtere disse udfordringer. Designmetoden Cradle to Cradle, Vugge til Vugge, vinder i stigende grad frem

Metoden fokuserer på at designe med øje for hele produktets livscyklus. Vugge til Vugge formulerer det selv som ”I korte træk går det ud på at designe vores levevis og moderne forbrugsgoder på en sådan måde, at vores affald bliver næringsstoffer for fremtidige generationer af produkter, råmaterialer og sunde levende organismer”

Afslutningsvis, bør man overveje om det er muligt at reparere det produkt man er ved at smide ud. Uheldigvis er mange produkter designet til at blive smidt ud efter en kortere eller længere periode

Vi spørger vores leverandører om:
Biologisk nedbrydelighed, genbrugsprogrammer og andet

#3 Energibesparelse eller -produktion

Overordnede miljøbetænkeligheder:
Det er blevet nemmere for almindelige mennesker, der ikke er håndværkere eller gør-det-selv folk at bruge apparater som reducerer eller producerer energi. Vand-, varme- eller elbesparende produkter kan nemt findes

Energibesparelse kan ligeledes komme af adfærdsmæssige forandringer. Eksempelvis kan en realtidsenergimåler medvirke til øge brugerens sparsommelighed

Den energi som anvendes til at fremstille et produkt udløser CO2 i større og mindre grad, og derfor er vi interesseret i produkter som formindsker energiforbrug og/eller optimerer natur-energi (fx udnyttelse af solenergi)
Miljøvenlig energiproduktion kan komme fra vind eller sol

Vi spørger vores leverandører om :
Energibesparende funktioner, produktion af neutral energi og Andet

#4 Miljøvenlige certifikater

Certificering giver brugeren et indblik i et produkts bevilligede anerkendte miljø-certificeringer. Eksempelvis FSC, Svanen, Blomsten, det røde Ø, EU's Økologimærke, Organic Food Chain, m.fl. Vi henviser til www.greenerchoices.org for yderligere information om de enkelte certificeringer

#5 Emballage

Et produkts emballage, står overfor de samme miljømæssige problemstillinger som ved afskaffelse af produktet. Vi ønsker at forhandle produkter hvor leverandøren har fokus på miljøvenlig emballage

Vi spørger vores leverandører om:
Overvejelser om miljøvenlig emballage

#6 Transport

Produkters transportvej medvirker til det samlede CO2-fodspor. Vi sigter mod at finde produkter der produceres inden for EU, men de fleste produkter med den bedste grønne profil produceres i USA, da de er meget langt fremme i denne udvikling. Nogle elementer af et produkt produceres også uden for EU – eksempelvis bomuldsproduktion i Indien

Vi spørger vores leverandører om:
Grundmaterialernes oprindelse, samlingssted, lagringssted og initiativer til kompensation for udledning af CO2 ifm. transport